photo

 

 

 

 

 

 

「開心工作間」推廣計劃-『締造快樂企業文化』研討會2015-活動照片
 

 

「開心工作間」推廣計劃標誌頒發典禮2015-活動照片
 

 

「開心工作間」推廣計劃標誌頒發典禮2014-活動照片
 

 

「開心工作間」推廣計劃2014-【開心工作間‧增添正能量】研討會
 

 

「開心工作間」推廣計劃標誌頒發典禮2013-活動照片
 

 

「開心工作間」推廣計劃啟動典禮2013-活動照片